BİR EHL-İ BEYT SEVDALISI KEMAL EDİP KÜRKÇÜOĞLUMâh-ı Mâtem hürmetine sizlere ünlü edip Kemal Edip Kürkçüoğlu'nun bir mersiyesini arz ediyoruz...


Şair mersiyesine "Feryâd" ismini uygun bulmuş...Geçti bir yıl, yine bir màh-ı Muharrem geldi
Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede
Göze nem, gönle elem, her- yana màtem geldi 
Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede
Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

Kerbelâ; kerb ü belâ, kahr u anà meydànı
O'na kim kıydı Zebùn- etti kim ol sultànı
Götürür hufre-i ısyàna, şu hàl insànı
Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede
Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

Lûtf-edüp verme haber; Fatımet'üz'zehrà'ya
Melekûtun, boğar- àfàkını vàveylàya
Getirir belki tezelzül; mele-i a'lâ' ya
Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede
Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede 

Ne içün kast-i ciğergâh-ı Betùl- eylediler
Rùh-i Peygamber-i Ziyşan'ı melûl- eylediler 
Burc-i îmànı yıkup, küfrü kabûl- eylediler 
Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede
Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

Anı, derler ki; o gün, Şimr-i lâiyn-etti şehîd
Dedi sükkân-ı semàvàt, çeküp àh-ı mediyd 
"lean'allâhü yeziyden ve alâ âli yeziyd"
Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede 
Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede 

Evliyà devletinin şàh-ı cihanbànı idi 
Murtazà Hazretinin vàris-i irfànı idi 
Mustafà ümmetinin kıble-i îmànı idi 
Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede
Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

Ehl-i-beyt- uğradı, düşmence; sitem taşlarına ,
Anların, çeşm-i felek, bakmadı gözyaşlarına ,
Yağdı birdenbire, bàran-ı belà, başlarına ,
Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede ?
Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede ?.

Cennet'in gülleri, hasretle yolunsun gayrı 
Àlemin mihr-i cihan-tàbı bulunsun gayrı 
Màtem àdàbına, tam gayret olunsun gayrı
Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede
Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

Olamaz gerçi bir- iş; hükm-i kaderden ileri
Nice imhàya şitàb- eylediler öyle eri
Yok mu zûlm- ordusunun rùz-i cezàdan haberi
Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede
Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

Dîde-i rahmete manzûr,- ulu bir tùr - idi o
Haseben ve neseben; silsile-i nûr- idi o
Ey "Kemâl!" en yüce ahlâk- ile meftûr- idi o
Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede
Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

"Bende-i Àl-i abà, Kürkçüoğlu Muhammed Kemàleddin Baba"

"1384 Muharrem"     
"1964 Mayıs"

KEMAL EDİP KÜRKÇÜOĞLU:


1902 yılında Urfa’da doğdu. İlköğrenimini Urfa’da, Orta öğrenimini İstanbul’da, Yüksek öğrenimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Şark Dilleri Bölümü’nde tamamladı. Fransizca, Arapça ve Farsça öğrendi. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğretmenliği yaptı. İlkokul Müfettişliği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Daire Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Dini, Tasavvuf Tarihi’nde darsler verdi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nde İslami Türk Edebiyatı hocalığı, Gazi Eğitim Fakültesi Fransızca Bölümü’nde Türk Edebiyatı dersleri verdi. Talim Terbiye Kurulu üyeliği, din Eğitimi Dairesi Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Baş Müfettişliği gibi görevlerde de bulundu.1965 yılında Amerikan hükümetinin davetlisi olarak ABD’ye giderek, mesleki bazı incelemelerde bulundu. 1968 yılında emekli oldu. 1978 yılında vefat etmiş ve Zincirlikuyu mezarlığına defnedilmiştir.
Mutasavvıf da olan Kürkçüoğlu, 16 yaşında şiire başlamıştır. Dini ve Tasavvufi temalı şiirleriyle tanındı. Divan şiirinden etkilenmiştir ve bu tarzda yazmıştır. Tasavvufi, özellikle mevlevi tarikatı ile ilgili şiirleri dikkat çekicidir. Bazı şiirlerini Ra’di mahlasıyla Tarih ve Edebiyat Dergisi’nde yayınlamıştır. Şiirlerini kitaplaştıramamıştır...